Εργαστήριο Europass – Μέρος Β’

Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια Europass – Μέρος Β’: Soft Skills

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει εργαστήρια, διάρκειας 4 ωρών, ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια θα διεξάγονται σε μόνιμη βάση σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα αφορά στην αυτοαξιολόγηση, διάγνωση και βελτίωση των «κοινωνικών» δεξιοτήτων (soft skills) των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πιο κάτω δεξιότητες:

  • Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες επαγγελματικών παρουσιάσεων,
  • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου και εργασιών,
  • Διαχείριση άγχους,
  • Αυτοπεποίθηση και επαγγελματική επιτυχία / αναγνώριση,
  • Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής,
  • Αξία της ομαδικότητας, και
  • Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.