Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

Το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού χορηγείται σε άτομα που κατέχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχει πληροφορίες για τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω του διπλώματος/πιστοποιητικού και συμβάλλει στην αναγνώριση του διπλώματος/πιστοποιητικού εκτός της χώρας έκδοσής του.