Κινητικότητα Europass

Το εργαλείο της Κινητικότητας απευθύνεται σε άτομα που έχουν συμμετάσχει σε οργανωμένο πρόγραμμα κινητικότητας σε μία από τις χώρες της ΕΕ., για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Το έγγραφο της Κινητικότητας περιγράφει τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες που αποκομίσατε μέσα από της συμμετοχή σας σε δράσεις κινητικότητας. Παράρτημα Διπλώματος δωρεάν.